دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

رويكردي نو به پيشگيري ازاعتياد و مبارزه ملي رسانه اي ضد مواد مخدر براي جوانان(بخش سوم)

چرا آموزش رسانه اي ؟
رسانه ها در تمام زواياي زندگي جوانان آمريكايي حضور دارند . بر اساس يافته هاي رابرتز و همكاران , كودكان به طور متوسط هر روز ۶ ساعت و ۳۲ دقيقه را با رسانه هاي مختلف مي گذرانند. كودكان هرهفته ۲۸ ساعت تلويزيون تماشا مي كنند كه دو برابر مدت زماني است كه ظرف يك سال به حضور در مدرسه اختصاص مي دهند .

۶۶ درصد كودكان ۸ ساله در اتاق خواب خود دستگاه تلويزيون دارند . نوجوانان آمريكايي به صورت تخمين ي بين كلاس هاي هفتم و دوازدهم به ۱۰۵۰۰ ساعت موسيقي راك گوش مي دهند كه دقيقا500 ساعت كمتر از زمان حضور آنها در مدرسه ظرف ۱۲ سال تحصيل است و ۷۲ درصد از نوجوانان ۱۸ - ۷ ساله لااقل هر چند روز يك بار در منزل از اينترنت استفاده م يكنند. عليرغم توصيه هاي فرهنگس تان آمريكايي طب اطفال و ساير طرفداران بهداشت مبني بر اين كه والدين بايد ميزان استفاده از رسانه ها توسط فرزند خود را به دقت كنترل كنند، تحقيقات نشان مي دهد كه بسياري از والدين از بابت عادات استفاده فرزندان خود از رسانه ها , احساس نگراني نمي كنند.

يك نظر سنجي انجام شده توسط انجمن مسيحي مردان جوان , نشان داد در عين حال كه ۸۵ درصد از والدين مي گويند ميزان تماشاي تلويزيون توسط فرزندان خود را مكررا كنترل مي كنند، ۶۱ درصد از بچ ه ها م يگويند كه آن ها بدون نظارت والدين به تماشاي تلويزيون مي پردازند. به علاوه ۷۱ درصد از والدين اظهار مي دارند كه ميزان استفاده فرزندان خود از اينترنت را به دفعات كنترل مي كنند . با اين حال ۴۵ درصد از نوجوانان اظهار مي دارند كه آن ها هميشه يا اغلب بدون نظارت والدين به استفاده از اينترنت مي پردازند . علاوه بر اين ۲۶ درصد از والدين , نگران اين هستند كه نمي توانند به خوبي ساير والدين به جستجو در اينترنت بپردازند.

آموزش رسان هاي به كودكان و نوجوانان كمك مي كند مهارت هاي لازم براي جستجوي هوشمندانه در رسانه ها و تصفيه كردن صدها پيامي را كه هر روز دريافت مي كنند, به دست آورند .

به زبان ساده , آموزش ر سانه اي توانايي پرسيدن س والاتي در مورد آنچه كه تماشا مي كنيد ، مي بينيد و مي خوانيد است . آموزش رسانه اي مي تواند به جوانان كمك كند نحوه تشكيل رسان ه ه ا، رويكر دهاي مورد استفاده براي افزايش ميزان متقاعد ساز ي، منابع مالي و افراد ذينفع در تبليغات و ايدئولوژ ي پيام هايي را كه در رسانه هاي تجاري و خبري گنجانده مي شوند ، درك كنند . علاوه بر فراهم سازي مهارت هاي حفاظتي در مقابل آثار منفي رسانه ها براي جوانان ، آموزش رسانه اي ممكن است به همان اندازه به جوانان مهارت هاي آماده سازي براي تبديل شدن به شهرونداني مس ووليت پذير را ارا يه دهد . به عنوانمثال ، آموزش رسانه اي مي تواند به جوانان اين قدرت را بدهد كه به جامعه كمك مثبت كنند ، بدبيني و بي تفاوتي را به چالش بكشند و به عنوان عوامل تغيير اجتماعي عمل نمايند .

چهار مفهوم عمده كه محور آموزش رسانه اي هستند عبارتند از اي ن كه تمام رسانه ها داراي ساختار هستند، مقررات و رو ش ه ايي دارن د، پيام هاي ارزشي منتقل مي كنند و داراي علا يق تجاري هستند .رويكرد آموزش رسانه اي احتمالا اين مفاهيم را به يك يا چند مورد از فعالي ت هاي زير مرتبط خواهد ساخت :

تحليل منتقدانه پيام هاي رسان هاي
ارزيابي منبع اطلاعات
بحث در مورد مسايلي چون جه تگيري و اعتبار
افزايش آگاهي دراين مورد كه چگونه تكنيك هاي رسانه اي مانند رنگ ، صدا ، ويرايش يا (استفاده از نماد ) برعقايد، نقطه نظرات و رفتارهاي مردم تاثير م يگذارند.
توليد پيا مهايي با استفاده از اشكال مختلف رسان هاي. آموزش رسانه اي و پيشگيري از اعتياد به مواد جوانان هر روز توسط پيام هاي رسانه اي در مورد مواد مضري همچون الكل ، دخانيات و مواد مخدر(غير قانوني ) در رسانه هاي خبري ،تبليغات ، اشعار موسيقي ، فيلم ها ، برنامه هاي تلويزيوني و اينترنت بمباران مي شوند.

ارزيابي كه اخيرا در مورد سريال هاي تلويزيوني مورد علاقه نوجوانان به عمل آمد , نشان داد كه مواد مخدر ( غير قانوني ) در ۲۰ درصد قسمت هاي سريال ذكر يا ديده شده اند كه ۲۲ درصد از اين موارد مربوط به دخانيات و ۷۷ درصد مربوط به الكل بوده است . يك مطالعه ديگر نشان داد ,كه موادمخدر ( غير قانوني ) در ۲۲ درصد فيلم ها و ۱۸ درصد آوازها اثر دارند .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
شناخت صرعمنافع درمان اعتیاد با متشیشه خطرناکترین ماده مخدمراحل رسیدن به خواسته ها صرع و دلایل صرعمشاورهصرع و درماننوروفیبک 2صرع در زناننوروفیدبکعوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبک - قسمت اولمقالات انگلیس نوروفیدبکنوروفیدبک3مقالات انگلیسیچطور نامزد ریاست جمهوری مجلسهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس رامردم ایران شاد باشیدوضعیت اعتیاد در ایرانمطالب و مقالاتکی دیر میشه ؟والدين زن اينده ام وماماپیشگیری ازاعتیاد و مبارزاقدامات خانواده در پرورشآمیزش جنسی در فقه اسلامیاسلام :حوزه - دانشگاهآیا هنوز هم کسی هست بگویداعتیادآیا جدائی همیشه بهترین ربیش فعالی وکم دقتی کودکاافرادموفق چه ویزگی های مبیش فعالی وکم دقتی کودکاایمان ، نیرویی که کوه هارخود ارضائیاثرات شیشه و کراکخود ارضائیاختلال جنسی در مردانروابط زن وشوهراعتیاد و مشروبات الکلیرای شما ملت به من امانتی اعتیاد از دیدگاههای متفاسمزدایی از متادونبیماری صرعصوت رایگان موثرتنها مرجع مجاز برای صدور صفحه اصلیخود ارضائیسوالات پزشکیخانواده و اعتیادپیامهای کاربرانرويكردي نو به پيشگيري ازسایتهای دیگررويكردي نو به پيشگيري ازصدا وسیمای سایتراه حل آسيبهای اجتماعی اراههائی برای تصمیمگیری دزوجهای خوشبختسالم سازی مجلس کار یک پزش